Funkcionalno območje reuse parka (FUA)

Legenda

SIMBOL

VLOGA

OPIS

 cpu-popravila

POPRAVILA

Zemljevid servisnih delavnic, mojstrov popravil. Na tem zemljevidu lahko najdete ponudnike, ki popravljajo, obdelujejo ali obnavljajo vaše najljubše predmete in lokacije, kjer si lahko izposodite ali kupite uporabljene predmete.

cpu-ministrstvo

MINISTRSTVA

Krovna ministrstva so pomembni deležniki.

cpu-izobrazevanje

IZOBRAŽEVANJE

Na karti najdete pomembne javne zainteresirane strani, kot so javne izobraževalne ustanove in Gospodarska zbornica

cpu-vrecka

TRGOVINE BREZ EMBALAŽE

Trgovine brez embalaže, kjer lahko kupite določene izdelke brez embalaže - prinesete svoje ali pa jih je mogoče vrniti. Zemljevid mlekomatov ni vključen.

cpu-reciklaza

CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI

Na zemljevidu lahko vidite nov in sodoben center za ravnanje z odpadki


cpu-vkljucujoca-druzba

VKLJUČUJOČA DRUŽBA

Vključujoča družba in trajnostna prihodnost, kjer se gradi skupnost podjetij, organizacij in posameznikov in kjer se ustvarja vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse ter možnost druženja in oblikovanja zavesti trajnostne družbe.

REUSE CENTER

CPU je neprofitno socialno podjetje. Posebne dejavnosti ponovne uporabe so diagnostične, priprave za ponovno uporabo, popravila, izdelki za recikliranje, izvajanje delavnic za usposabljanje mladih, usposabljanje za ranljive skupine

 

Na karti FUA so prikazani deležniki, ki pomembno sooblikujejo območje reuse parka, kjer se celovito pristopa k preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi, možnosti popravil različnih izdelkov, številne trgovine brez embalaže ter edukacijske možnosti za spremembo življenjskega stila, ki vodi v družbeno odgovornost. Pomembno vlogo imajo ministrstva in politka, kakor tudi izobraževanje, gospodarstvo, obrt in civilna družba. Projekt Surface zato pomembno prispeva h gradnji družbeno odgovorne skupnosti, ki na območju FUA Ljubljana nudi trajnostni način življenja.

V FUA Ljubljana smo registrirali deležnike, ki pomembno prispevajo k vzpostavitvi pametnega reuse parka (Smart Reuse Park). Njihov prispevek je zagotavljanje storitev in izdelkov brez embalaže, izobraževanja, izmenjave izdelkov, ekoloških storitev, trajnostne mobilnosti, nove paradigme odpadkov, platforme za izmenjavo izdelkov, montažnih centrov z obvezno ponovno uporabo, centra za ponovno uporabo in Repair Cafe. Ljubljana je zeleno mesto, vezano na ničelne odpadke, kar je tudi pomembna usmeritev za FUA Ljubljana. Zainteresirane strani prispevajo k razumevanju koncepta kroženja virov, preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe, virov, ki varčujejo z viri, izobraževanja in razvoja trajnostne skupnosti in socialnega podjetništva. FUA Ljubljana je ponosni nosilec naziva Evropska zelena prestolnica 2016. Po mnenju Evropske komisije je Ljubljana v najkrajšem času dosegla največje število sprememb glede kakovosti življenja. Tuja in domača javnost še posebej poudarjata spremembo prometnega režima v mestnem središču kot največji premik motornih vozil iz centra. Ne le, da so preoblikovali eno ulico, temveč tudi površino več kot 100 hektarjev, ki je bila nekoč polna avtomobilov in je danes velika dnevna soba za ljudi. Pomemben korak naprej je bilo celovito preoblikovanje središča, da bi skrajšali razdalje za pešce, so zgradili nove mostove in obnovili stare. Vpeljana so bila brezplačna električna vozila Kavalir za uporabnike in sistem kolesarjenja Bicikelj, ki se bo v prihodnje še razširil. Široko območje sprememb je bilo preoblikovanje degradiranih območij v nove parke, zelena in rekreacijska območja, ki zdaj ponujajo velike možnosti za kakovostno porabo prostega časa. Naj omenimo nekaj: Severni park in Šmartinski park pri Žalah, ki je bil nekoč zapuščen del mesta in nezakonito odlagališče odpadkov, danes pa je priljubljeno rekreacijsko-izobraževalno središče. V preteklih letih je bilo več kot 80 hektarjev podobnih transformacij. FUA ima tudi sodoben center za ravnanje z odpadki, center za ponovno uporabo, servisne delavnice in trgovine brez embalaže.


 Primeri krožnega gospodarstva v Mestni občini ljubljana

Functional urban area of the reuse Park (FUA Ljubljana)

Legend

SYMBOL

ROLE

DESCRIPTION

 CPU-repair

 REPAIR

A map of repair shops, repair masters; On this map you can find providers WHO repair, process or renew your favorite items, and locations WHERE you can borrow or purchase used items.

CPU ministry

MINISTRIES

Here you can find important government Stakeholders, Such as Ministries.

CPU-education

EDUCATION

Here you can find important government Stakeholders, Such as public educational Institutions and the Chamber of Commerce

CPU sachet

SHOPS WITHOUT PACKAGING

Here you can find shops without packaging, Where You Can Buy Certain products without packaging - you bring your own or it is repayable. Milk charge is not included.

CPU-recycling

WASTE MANAGEMENT CENTER

On the map you can see of a new and modern waste management center for waste resources map you can see of a new and modern waste management center for waste resources


CPU-inclusive Society

INCLUDING SOCIETY

An inclusive society and a Sustainable Future WHERE a community of businesses, Organizations and Individuals is being built and the WHERE clause is an inclusive society created by Creating jobs for all and the Possibility of socializing and building a consciousness of a Sustainable Society. Individuals and is being built and the WHERE clause is an inclusive society created by Creating jobs for all and the Possibility of socializing and building a consciousness of a Sustainable Society. Individuals and is being built and the WHERE clause is an inclusive society created by Creating jobs for all and the Possibility of socializing and building a consciousness of a Sustainable Society.

REUSE CENTER

CPU is a non-profit social enterprise. Specific Activities are diagnostic reuse, preparation for reuse, repair, upcycling product, Conducting training workshops for schools, training for vulnerable group vulnerable group, training for vulnerable group

The FUA map shows the Stakeholders who significantly shape the area of the reuse of the park, Where a Comprehensive Approach to Preventing the production of waste, reuse, The Possibility of repairing various products, a lot of shops without packaging and Educational Opportunities for lifestyle changes that lead to social responsibility. Ministries and politics, education, the economy, crafts and civil society play an important roll. and civil society play an important roll. Therefore, the Surface project Makes a Significant Contribution to the Construction of a Socially Responsible community, Which offers a Sustainable lifestyle and the FUA Ljubljana. and civil society play an important roll.Therefore, the Surface project Makes a Significant Contribution to the Construction of a Socially Responsible community, Which offers a Sustainable lifestyle and the FUA Ljubljana. .

SURFACE

Uradna spletna stran:

Smart Urban Reuse Flagship Alliances in Central Europe

Projekt je sofinanciran okviru INTERREG CENTRAL EUROPE na tretji prioriteti »Natural and cultur resources«. Skupna vrednost projekta: 2.168.025 EUR.

VODILNI PARTNER: Waste Management Association Mid-Tyrol, Austria
Partner v projektu SURFACE: Center ponovne uporabe
Pridruženi partner: MOL Ljubljana

PARTNERSTVO SESTAVLJAJO:

 1. Waste Management Association Mid-Tyrol, LP, ATM
 2. BAN Social Enterprise Ltd / withdrawn, PP, BAN
 3. REUSE center, PP, CPU
 4. Province of Rimini, PP, PoR
 5. Insieme Social Enterprise, PP, INSIEME
 6. ZAK Wastemanagement GmbH, PP, ZAK
 7. Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, PP, K-PV
 8. Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research, PP, BZN
 9. ACT group , PP, AG
 10. Reuse and Recycling European Union Social Enterprises, PP, RREUSE
 11. IURS -Institute for Sustainable Development of Settlements, PP, IURS

PRIDRUŽENI PARTNERJI:

 1. City of Graz – Department of Environmental Protection
 2. Municipality Ljubljana
 3. Municipality of Vicenza
 4. City of Kempten
 5. Europa Kujaw i Pomorza Association
 6. Humana nova Zagreb, Social cooperative
 7. City of Zagreb
 8. Association of municipalities in Catchment Basin Stonavka
 9. CITY OF BRNO
 10. ÉMRHK Nonprofit Ltd.

PROJECT SUMMARY

Large volumes of waste and waste water, poor air and water quality, high levels of ambient noise, lack of integrated environmental management are relevant issues in any functional urban area. Reuse is a highly relevant approach to tackle them. Despite recent improvements at transnational level there is still a highly fragmented decision making landscape in this field.  SURFACE aims to improve environmental
management and quality of life in functional urban areas through the establishment of multi-stakeholder based Smart Re-Use Parks.
The project aims to establish harmonised and evidence-based decision making in the field of waste prevention and reuse where:

 • reuse & waste prevention options become integrated options of environmental management strategies & action plans,
 • urban decision makers can share decisions,
 • multi-stakeholder cooperation schemes and Smart ReUse Parks action plans can be shared and used,
 • tested & validated pilots can be studied,
 • an increased set of immediately usable instruments can be adopted through twinning training schemes.

Skupna vrednost projekta: