Intelegenca ROK - Izvedbene aktivnosti

INTELEGENCA ROK - TREBNJE

Rezultati operacije

 • 1 nova zaposlitev do 30.5. 2018
 • 8 izvedenih izobraževanj / usposabljanj do 30.5. 2018
 • 8   izvedenih delavnic do 30.5. 2018
 • 1000   udeležencev aktivno vključenih v promocijske aktivnosti na območju LAS, 4 občine  do 30.5.2018
 • 3 novo razviti produkti po principu zaprtega kroga do 30.5. 2018
 • 1 novo razvit inovativni program do 30.5. 2018

CILJI OPERACIJE

Opredelite cilje, ki jih želite doseči z operacijo. Cilj operacije predstavlja stanje, ki ga operacija želi doseči/vzpostaviti in se mora navezovati na cilj SLR LAS STIK. Cilj mora biti jasen, merljiv, dosegljiv, realen, časovno opredeljen.

Cilj operacije

Obrazložitev cilja

C 1.1.1: Povečanje števila zaposlenih

AKTIVNOST 2: VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA NOVO DELOVNO MESTO

Z izvajanjem operacije bomo vzpostavili 1 novo zeleno delovno mesto, ki ga bomo vzdrževali in mu omogočili trajnost tudi po zaključku operacije.

Časovna izvedba: do 30.5.2018


Partner operacije  Komunala Trebnje

Glavna aktivnost 2:

Vzpostavitev pogojev za novo delovno mesto

Vzpostavitev pogojev za novo delovno mesto vključuje nabavo 2 kontejnerjev,  ki bosta omogočila delo novo zaposlene osebe. Kontejnerja bomo združili in dodali k obstoječi postavitivi CPU Trebnje na lokaciji Globoko, kjer je tudi zbirni center Komunale Trebnje in kjer je največji dotok materiala, ki ga bomo po principu krožnega gospodarstva usmerjali v ponovno uporabo.

Komunala Trebnje

Za doseganje ciljev LAS Stik – ustvarjanje novih delovnih mest  z izvajanjem postopkov ponovne uporabe z operacijo »Intelegenca rok« je nujno potreben  delvni prostor, zato bo partner Komunala Trebnje nabavil 2 kontejnerja, ki bosta omogočila izvedbo praktičnih postopkov popravil in izvajanje postopkov priprave na ponovno uporabo.Strošek nabave 2 enot kontejnerjev za vzpostavitev kreativne delavnice je 11.785,05 EUR, strošek dela je  1332, 40 EUR.

Nabava 2 novih kontejnerjev  za ureditev pogojev za vzpostavitev delovnega mesta  za pripravo na ponovno uporabo (kreativna delavnica popravila in obnovo za snovni tok pohištvo in tekstil/ oblačila).

Urejena logistika dotoka snovnega toka  kosovnih materialov.

Vzpostavljeni pogoji za zaposlitev 1 nove osebe pri prijavitelju CPU Trebnje za trajno izvajanje dejavnosti  ponovne uporabe.

  aktivnosti03    aktivnosti02

 

C 1.3.1: Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti

SKLOP 3: KREPITEV VEŠČIN IN NOVIH ZNANJ ZA NOVE PRODUKTE   PO METODI KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Z izvajanjem kreativnih delavnic ponovne uporabe bomo ohranjali tradicijo starih poklicev in obrti, ki jih bomo izkoristili in iskali podjetniške priložnosti tako v urbanih območjih kot na podeželju. Spodbudili bomo povezovanje tradicionalnih obrti in kreativnih obrti – manufakture, predvsem v urbanih območjih, vplivali na izboljšanje snovne učinkovitosti, pripomogli k vzpostavitvi inovativnega partnerstva na področju socialnega podjetništva z namenom razvoja novih kreativnih izdelkov in njihovega trženja in uporabe v namene turizma in ciljnih skupin, kar pripomore k ohranjanju starih poklicev in obrti (mojster mizar, krojač/ca itd.)

 • Število demonstracijskih delavnic. 12
 • Izvedba medgeneracijskih delavnic: 8
 • Časovna izvedba: do 30.5.2018

C 3.1.1: Povečanje ozaveščenosti o varovanju okolja in pomenu naravne in kulturne dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti

SKLOP 3: KREPITEV VEŠČIN IN NOVIH ZNANJ ZA NOVE PRODUKTE PO METODI KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Z izvajanjem kreativnih delavnic ponovne uporabe bomo ohranjali vire in prispevali k trajnostnemu razvoju in družbeno koristnemu podjetništvu, vplivali na izboljšanje snovne   učinkovitosti in socialnega podjetništva z namenom razvoja novih kreativnih izdelkov, kar pripomore k ohranjanju kulturne dediščine skozi ohranjanje izdelkov s ponovno uporabo.

 • Število izvedenih animacijskih delavnic :8
 • Izvajanje postopkov ponovne uporabe: 400 ur
 • Časovna izvedba: do 30.5.2018

C 3.2.1: Ohranjanje enodegenih potencialov območja ter povezovnje med podeželjem in mestom (urbanimi območji)

Cilj bomo dosegli z izvajanjem aktivnosti operacije »Intelegenca rok« s povezovanjem podeželja in urbanih območij preko uprabe različnih izdelkov/ kosovnih materialov, zbranih na celotnem območju in izvajanjem inovativnega programa in partnerstva za preprečevanje zdrsa v revščino.

 • Časovna izvedba: do 30.5.2018

C 4.2.1: Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter povečanje ozaveščenosti o   medgeneracijskem sodelovanju

Aktivnosti v oepraciji »Intelegenca rok« bo potekala z namenom izboljšanja kakovosti življenja zlasti ranljivih skupin, saj lahko z izdelki ponovne uporabe pomembno prispevamo k zmanjšanju porabe virov in finančnih sredstev, kar pripomore k zmanjšanju revščine ter k krepitvi medgeneracijskega sodelovanja zaradi izvajanja kreativnih delavnic, kjer se izmenjuujejo veščine preteklosti in prihodnosti. Starejši bodo zaradi aktivne vključnosti in možnosti aktivnega sodelovanja pridobili na kakovosti življenja, saj bodo izmenjali veščine z mlajšimi, pripadniki ranljivih skupin, zato bodo vsi sinergijsko pridobili na kakovosti življenja.

Z vzpostavitvijo programa za preprečitev v zdrsa v revščino bo razvit inovativni program, ki bo trajno naravan.

 • Število izvedenih delavnic : 8
 • inovativnih programov:1
 • Časovna izvedba: 30.5.2018