Inteligenca ROK - predstavitev

logo-prog-pod  logo-kmetijski-sklad logo-las

Kratek opis operacije, namen operacije in finančna podpora, vključno z njenimi cilji in rezultati:

 

Naziv operacije:

INTELEGENCA ROK

Akronim operacije:

DELO

Prijavitelj operacije (naziv):

Center ponovne uporabe d.o.o.,so.p. PE Trebnje

Partnerji (naziv):

Komunalno podjetje Trebnje d.o.o.

Celotna vrednost operacije (v EUR):

25.633,23 EUR

Upravičeni stroški operacije (v EUR) :

25.469,55

Pričakovani znesek sofinanciranja (EUR):

21.649,12

Čas trajanja operacije (v mesecih):

6

Začetek operacije (mesec in leto):

December 2017

Zaključek operacije (mesec in leto):

Maj 2018

Tematsko področje :

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST

Cilj:

Povečanje števila zaposlenih

Ukrep:

Spodbujanje podjetniškega podpornega okolja, podjetniških iniciativ in inovativnih razvojnih partnerstev

 

LAS STIK je lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke, pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Žužemberk in Trebnje. Njihov namen je povezovanje, tesnejše sodelovanje med občinami ter spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja na območju LAS STIK.

SKLADNOST Z NACIONALNO ZAKONODAJO

Operacija “ Inteligenca rok” je skladna z nacionalnimi programi, saj neposredno prispeva k kreiranju novih zelenih delovnih mest ob hkratnem zmanjševanju odpadkov in emisij toplogrednih plinov ter prispeva k skladnemu, vzdržnemu razvoju podeželja in na razvoju endogenih potencialov podeželja".

5Z operacijo bomo pripomogli k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest, predvsem z novo zaposlitvijo ene osebe in s spodbujanjem (samo)zaposlovanja na podeželju in v urbanih območjih, ki ga bomo dosegli s pomočjo ozaveščanja in aktivne vključenosti v delavnice ter s krepitvijo novih znanj in inovativnosti, ki jo zahteva prihodnost, saj so potrebe po varovanju virov vedno bolj izrazite. Z namenom, da lokalno prebivalstvo animiramo in osvestimo o možnostih podjetništva v domačem okolju, bomo nabavili dva kontejnerja, ki jih bomo uredili v kreativno delavnico, kjer bodo potekale skupne aktivnosti s partnerjem, kot je izvajanje delavnic in usposabljanja na področju krepitve veščin in novih znanj za nove produkte po metodi krožnega gospodarstva, ki je ključnega pomena za podjetništvo in nova delovna mesta v prihodnje.

Z operacijo odpiramo priložnost razvoju zelenega/socialnega podjetništva na področju potreb prihodnosti, ki jo narekuje potrošniška družba. Dokazali bomo, da lahko z lokalno proizvodnjo izdelujemo specifične izdelke za ciljne skupine ter tako prispevamo k razvoju podeželja. Zaradi aktivnega vključevanja ranljivih skupin (mladi, brezposelni iskalci zaposlitve, starejši, invalidi in ljudje s posebnimi potrebami), ki jih bomo spodbujali k podjetniškem razmišljanju in jim omogočili nove izkušnje, s tem pa izboljšali njihove pogoje za večjo vključenost. Operacija »Inteligenca rok« tako neposredno prispeva k povečanju socialne vključenosti ranljivih skupin in je skladna s programom razvoja podeželja RS 2014-2020.


 Predstavitev projekta (PDF)


 POMEN OPERACIJE ZA VEČJO OKOLJSKO IN DRUŽBENO OZAVEŠČENOST

 

Operacija»INTELIGENCA ROK« bo prispevala k večji ozaveščenosti na področju socialnega podjetništva v praksi, kjer bomo s sodobnim poslovnim modelom med socialnim podjetjem (CPU in javnim podjetjem (Komunala Trebnje )izkazali sinergijsko možnost sodelovanja ter ustvarili novo delovno mesto in hkrati varovali vire. Operacija bo tako pripomogla k:

  1. Večjemu povezovanju obstoječih podjetij in organizacij, razvoj potenciala malega podjetništva, ustvarjanju novih poslovnih in tržnim modelov predvsem na urbanih območjih;
  2. Ustreznejšim izobraževalnim programom glede na potrebe okolja (aktiviranje človeškega in socialnega kapitala), kar bomo izkazali s konkretizacijo delavnic izobraževalnim ustanovam kot praktične rešitve za razumevanje pomena kroženja virov in trajnostnega razvoja;
  3. Razvoju ponudbe lokalnega območja z izdelki zaključenega kroga iz odpadnih izdelkov - surovin, saj zlasti turisti in okoljsko odgovorni želijo izdelke iz lokalne produkcije, ki imajo vsebovane elemente kulturne dediščine in so izdelani iz lokalnih virov.
  4. Izrabi lokalnih potencialov (oživljanje starih obrti, kreativne in obrtne dejavnosti, predelava odpadnih izdelkov v atraktivne, unikatne izdelke).
  5. Oblikovanju skupnih inovativnih produktov in programov (nova ponudba za osebe s posebnimi potrebami, starejše osebe, otroke) in program za preprečitev zdrsa v revščino.

Za uresničitev navedenih potreb smo si zastavili naslednje cilje:

Þ     Povečanje števila zaposlenih- zaposlili bomo novo osebo na področju ponovne uporabe in za izvajanje kreativnih delavnic, kjer se bodo izdelovali izdelki predvsem za ranljive skupine, hkrati pa bomo motivirali mlade k ambicioznosti iskanja novih tržnih niš na področju uporabe odpadkov kot virov;

Þ     Ozaveščanje in izobraževanje predvsem mladih o podjetniških priložnostih, vzpostavljanje inovativnih partnerstev, ki jih prinašajo novi izzivi na področju vrednotenja odpadkov kot virov v prihodnosti;

Þ     Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti.

IMG 4997

Z aktivnostmi na tem področju bomo pripomogli k povečanju števila zaposlenih na območju LAS, ozaveščali predvsem mlade o podjetniških priložnostih, prenašali znanje med generacijami ter ohranjali in oživljali stare poklice in obrti.

Predvsem v okviru urbanih območji bo potekalo povezovanje med sektorji in lokalnimi akterji z vzpostavljanjem inovativnih partnerstev in aktivnosti, z izvajanjem delavnic, izobraževanj do prenosa znanja ipd. Prav prenos znanja in nova partnerstva ter inovativne podjetniške ideje za razvoj novih izdelkov ponovne uporabe za različne ciljne skupine bodo prispevale k multipliktivnemu učinku lokalnega razvoja.

INOVATIVNOST OPERACIJE

Na inovativen način bomo omogočili razvoj novega delovnega mesta, vplivali na krožno uporabo virov po principu zaprte zanke in z razvojem novih izdelkov pripomogli k večji prepoznavnosti območja tudi z vidika turizma in lokalnih izdelkov.

V Zbirnem centru Trebnje na lokaciji Globoko, zraven že obstoječega kontejnerja (CPU TREBNJE) se bo dodal novi kontejner, v katerem se bodo izvajali postopki ponovne uporabe (praktične in kreativne delavnice za tekstilni del, pohištveni del, dekorativni del, delavnice za gospodinjski del, medgeneracijska srečanja, praktični postopki popravil ter izvajanje postopkov priprave na ponovno uporabo).

20160922 125605Ker ima območje LAS edino lokacijo Centra ponovne uporabe v Trebnjem, je ključnega pomena, da v operacijo vključimo še preostale tri občine, saj so dejavnosti ponovne uporabe in razvoja zelenih delovnih mest še premalo poznane in posledično se odpadki še ne obravnavajo kot viri.

Namen operacije «Intelegenca rok« je vzpostaviti novo zeleno delovno mesto in motivirati ranljive ciljne skupine k iskanju podjetniških priložnosti v lokalnem okolju kot izziv problemov sedanjosti in prihodnosti.

Akronim operacije »DELO« ponazarja pomen vrednote dela v razvoju socialno – podjetniškega razmišljanja, kjer je v ospreduju človek, ki je motiviran za delo, ki ga opravlja, saj z njim dosega družbene in okoljske učinke, ki so ključni za vizijo LAS STIK »«prijetno, povezano, inovativno in širše prepoznano območje, ki ustvarja STIK in sožitje med ljudmi in naravo«.

Komu je operacija namenjena in kdo so uporabniki?

Operacija »Intelegenca rok« je namenjena ranljivi ciljni skupini, to je mladim, brezposlenim iskalcem zaposlitve, starejšim in invalidom. To so tudi ciljne skupine socialnega podjetništva, saj jih je potrebno po zakonu SO.P. vključevati vsaj 30%. Z razvojem novih delovnih mest omogočimo ciljnim skupinam nove priložnosti, predvsem jim vrnemo dostojanstvo in zaupanje vas, pri čemer ša rešujemo okolsjke probleme, kot je velika količina odpadkov zaradi naraščajočega potrošništva. Za strokovno delo z ranljivo skupino ima prijavitelj kompetence, prav tako ima znanje in izkušnje na področju usposabljanja. Uporabniki operacije bodo občani na celotnem območju LAS Stik.

Operacije »Intelegenca rok« rešuje naslednje potrebe:

1.Potreba po spodbujanju podjetništva izhaja iz pomanjkanje podjetniških iniciativ. Urbana naselja imajo 6 poslovno obrtnih con, ki niso polno zasedene in imajo prostorske pogoje za razvoj podjetništva. Registrirana brezposelnost znaša 9,7%, 59 % vseh nezaposlenih je mlajših od 29 in starejših od 50 let.

Izboljšanje podjetniške klime in poslovnega okolja za prenos znanja z urbanih okolij na ostala območja.

2. Potreba po izvajanju ustreznega programa za izobraževanje in usposabljanje glede na potrebe okolja in inovativne podjetniške ideje, ki so tudi tržno zanimive. Povprečno je le 53 % visoko in višje izobraženega kadra zaposlenega na območju LAS. Zato je pomembno pripraviti izobraževalne programe za podporo podjetništvu, predvsem na urbanih območjih, kjer je koncentracija prebivalstva, podporne infrastrukture, podjetij in malady, pri čemer bodo programi motivacisjki in inspirativni za ciljen skupine.

133. Potreba po trženje obstoječih turističnih potencialov, povezovanje ponudnikov, promocija, nova delovna mesta v turizmu, kjer mora najvišje mesto zasedati področje okolja, saj turisti cenijo zdravo in čisto okolje ter izdelke »Made in Trebnje«, torej lokalne.

4. Potreba po ohranjanju izumrlih poklicev (tesarstvo, kolarstvo, kovaštvo, livarstvo, pokrivanje s slamo, suha roba…), ki je ključnega pomena za izvajanje postopkov popravil in ponovne uporabe.

5. Potreba po varovnanju naravne in kulturne dediščine z vzpostavljenim delovnim procesom priprava na ponovno uporabo.

AKTIVNOSTI, KI SE BODO IZVAJALE NA CELOTNEM LAS OBMOČJU

3Glavna aktivnost 3: Krepitev veščin in novih znanj za nove produkte. Delovni sklop krepitev veščin in novih znanj za nove produkte vključuje izvedbo animacijskih delavnic s prikazom možnosti izdelave novih produktov na območju vseh 4 občin območja LAS za ranljive ciljne skupine, izvedbo delavnic za prenos znanja med generacijami in oživljanje starih poklicev, ter izvajanje postopkov popravil, kjer bodo lahko občani in obiskovalci neposredno udeleženi v praktične veščine.

Glavna aktivnost 4: Usposabljanja/ izobraževanja za prehod v krožno gospodarstvo in nova zelena del. mesta. Usposabljanja/ izobraževanja za prehod v krožno gospodarstvo in nova zelena del. mesta bo potekalo v obliki izobraževalnih srečanj za razvoj podjetniških dejavnosti glede na potrebe prihodnosti in izvajanju usposabljanja na področju socialnega podjetništva

Glavna aktivnost 5: Promocija in obveščanje javnosti. Promocija in obveščanje javnosti bo potekala na celotnem Las Stik v vseh 4 občinah

1Glavna aktivnost 6: Vzpostavitev inovativnega programa na območju LAS za preprečitev zdrsa v revščino. Partnerstvo med deležniki (CSD, Urad za delo Trebnje, CPU, Komunala Trebnje..) bo delovalo na celotnem območju LAS z namenom, da posamezniki ne zdrsnejo v revščino (socialna aktivacija, dobava opreme, oblačil itd. v povezavi z deležniki)

Rezultati operacije

  • 1 nova zaposlitev do 30.5. 2018
  • 8 izvedenih izobraževanj / usposabljanj do 30.5. 2018
  • 8 izvedenih delavnic do 30.5. 2018
  • 1000 udeležencev aktivno vključenih v promocijske aktivnosti na območju LAS, 4 občine   do 30.5.2018
  • 3 novo razviti produkti po principu zaprtega kroga do 30.5. 2018

1 novo razvit inovativni program do 30.5. 2018

Operacija »Intelegenca rok« je inovativna v zasnovi vrednotenja fizičnega dela, ki ga omogočajo roke. Svobodna gibljivost rok in dlani, kot je zapisano v znanem ortopedskem učbeniku, da je človeška roka poimenovana kot “najbolj diferenciran premičen organ, kar jih sploh obstaja” (Debrunner 1983, str. 365). Roka je, kot lahko na nekem drugem mestu, “biomehanično gledano, gotovo najbolj zapleten del telesa” (Reill 1999, str. 62). Dejansko ni nobenega drugega organa, s katerim bi lahko kakšno živo bitje opravljalo toliko različnih gibov, kot jih lahko izvaja človek s svojimi rokami. Pri velikem številu teh različnih gibanj so udeležene tudi celotne roke (ne le dlani).

Dejstvo je, da je zadnjih deset let fizično delo postalo popolnoma razvrednoteno, kar pa v določenih delovnih procesih, kot je priprava na ponovno uporabo, predstavlja velik problem, saj je veliko dela še vedno potrebno opraviti ročno.

Z operacijo Inteligenca rok« bomo zato na inovativni način omogočili razvoj novega delovnega mesta, vplivali na krožno uporabo virov po principu zaprte zanke in z razvojem treh novih izdelkov pripomogli k večji prepoznanosti območja tudi iz vidika turizma in lokalnih izdelkov. Z uvedenim sodobnim poslovnim modelom sinergijskega sodelovanja med javnim podjetjem in socialnim podjetjem postavljamo nove nastavke za izboljšanje in razvoj drugih poslovnih modelov.

3bS ponovno uporabo bomo vplivali na zmanjšanje odpadkov (najmanj 2500 kg letno), kar prispeva k družbeni in trajnostni odgovornosti. Z vključitvijo ranljiivh skupin bomo razvili nove alternativne reštive pri obvladovanju starajoče in brezposelne družbe. Naša inovativnost je v vzpostavitvi zelenih delovnih mest zaradi izzivov (problemov) prihodnosti, ki jih prinaša starajoča družba in naraščanje odpadkov. Inovativnost se tako izraža v hkratnem zmanjševanju odpadkov in podnebnih sprememb, saj za izdelavo novih izdelkov ne potrebujemo novih virov, z izdelavo retro izdelkov pa zmanjšujemo brezposlenost in izboljšujemo kakovost življenja osebam, ki jih pestijo bolezni starosti ter posredno ranljivim skupinam, saj jim omogočamo socialno aktivacijo. Z vzpostavitvijo inovativnega programa za preprečitev zdrsa v revščino bo omogočena dolgoročna socialna aktivacija ranljivim skupinam .

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si),