Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov

logo-okplogo-laslogo-prog-pod  logo-kmetijski-sklad 

 

NAZIV OPERACIJE

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

AKRONIM OPERACIJE

ODPADEK = VIR

NAZIV PRIJAVITELJA

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.

Celjska cesta 12

3250 Rogaška Slatina

NAZIV PARTNERJEV

CENTER PONOVNE UPORABE D.O.O., SO.P.

 

PE CPU ROGAŠKA SLATINA,

3250 Rogaška Slatina

CELOTNA VREDNOST OPERACIJE (z DDV)

39.605,48 EUR

VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV (brez DDV)

35.048,18 EUR

VIŠINA ZAPROŠENIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

 

29.790,95 EUR

VIŠINA LASTNIH SREDSTEV PRIJAVITELJA IN PARTNERJEV ZA SOFINANCIRANJE

9.814,53 EUR

 

TEMATSKO PODROČJE

 

UKREP

 

 

CILJ

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

 

Ukrep 3.1.: OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

Ukrep 3.1.1: OHRANITEV OBSTOJEČIH NARAVNIH DANOSTI TER DVIG OZAVEŠČENOSTI PREBIVALSTVA O POMENU NARSTVA NARAVE IN OKOLJA

Cilj 3.2.1: RAZVOJ DODATNE »ZELENE« PONUDBE OBMOČJA

TRAJANJE OPERACIJE (predviden začetek in zaključek operacije)

1.3.2018 – 31.10.2018

Kratek povzetek operacije
Center ponovne uporabe d.o.o., so.p. in OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., sta partnerja pri operaciji »MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV«, ki jo financira EKSRP. Podjetji želita prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave. Projekt bo potekal v času od 1.3.2018 do 31.10.2018 na območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

Glavni cilji operacije so zmanjševanje količine ostankov odpadkov na samem izvoru, okoljsko ozaveščanje o varstvu okolja in ohranjanje narave, vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje. Pri operaciji bomo uporabljali najboljšo razpoložljivo tehniko, za zmanjševanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadko. Z namestitvijo čipov na zabojnike se bo bistveno izboljšal sistem pravilnega ločevanja odpadkov in zmanjševanje količin ostankov odpadkov. Vzpostavil se bo sistem popolnega nadzora izvajanja storitve zbiranja odpadkov z jasno definicijo izvora (identifikacija povzročitelja – stranke) ter ugotovitev dejanske količine ločeno zbranih frakcij.

   odpadek-vir-02

Vodpadek-vir-03 ta namen bomo izvajali aktivnosti preprečevanja nastajanja odpadkov – prikaz ponovne uporabe DIY (do it yourself) kosovnih odpadkov in materialov z namenom povečevanja promocije učinkovite rabe virov in varovanja okolja. Učinkovita raba virov namreč prispeva k razvoju zelenih delovnih mest in razvoju ženskega podjetništva (socialno podjetništvo, dopolnilna dejavnost) zato je operacija ključnega pomena za spodbujanje aktivnosti za vse življenjsko učenje, medgeneracijsko povezovanje, povečanje storitev okoljskega ozaveščanja na lokalni ravni ter prispeva k višji kakovosti življenja in pozitivnemu odnosu do narave in virov.odpadek-vir-04

Ciljne skupine: ranljive skupine (mladi, starejši, brezposelne ženske), brezposelni izobraženi mladi, gospodinjstva (splošna javnost).


Cilji operacije:

 


1.    Zmanjševanje količine ostankov odpadkov na samem izvoru;

z namestitvijo čipov na zabojnike se bo bistveno izboljšal sistem pravilnega ločevanja odpadkov in zmanjševanje količin ostankov odpadkov. Vzpostavil se bo sistem popolnega nadzora izvajanja storitve zbiranja odpadkov z jasno definicijo izvora (identifikacija povzročitelja – stranke) ter ugotovitev dejanske količine ločeno zbranih frakcij.

odpadek-vir-05

2. Okoljsko ozaveščanje o varstvu okolja in ohranjanje narave;

v ta namen bomo izvajali aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti – animacijski prikaz pobiranja odpadkov na celotnem območju LAS, snemanje poučnih kratkih video na temo ohranjanje narave in naravnih virov s pravilnim ravnanjem z odpadki ter distribucija na LAS območju.

3. Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje;

Poudarek bo na vključevanju ranljivih skupin (brezposelne osebe, mladi, ženske na podeželju…), ki jih bomo spodbujali k podjetniškem razmišljanju (animacija za razvoj dopolnilih dejavnosti, socialnega podjetništva, osebnega dopolnilnega dela…), vključitev v neformalne partnerske mreže v urbanih območjih ter jih ozaveščali o pomenu varovanja okolja in naravne ter kulturne dediščine, o možnostih izkoriščanja endogenih potencialov ter jim omogočiti vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko vključevanje oz. sodelovanje.

Rezultati operacije:

  • izvedenih 5  medgeneracijskih delavnic na območju LAS
  • izvedenih 12 DIY (do –it – yourself) prikazov ponovne uporabe kosovnih odpadkov
  • število udeležencev na delavnicah: 200
  • nabavljenih 2.000 kos identifikacijskih čipov za povečanje sledljivosti pravilnega ločenega zbiranja odpadkov
  • izvedenih 5 animacijskih prikazov pobiranja odpadkov na območju LAS Kozjansko
  • izvedenih 5 motivacijskih delavnic z predstavitvijo osebnih zgodb uspešnih podjetnic/kov na območju LAS Kozjansko

Operacija ima tudi pozitiven vpliv na Ukrep 4.1.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijska povezovanja in zdravega življenjskega sloga, na Cilj 4.1.1.: Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje.
Prav tako bo operacija prispevala k doseganju Cilja 1.1.1.: Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje, saj je okoljska ozaveščenost ključnega pomena v podjetništvu, kjer se odpirajo nove tržne priložnosti zelenih delovnih mest.

Povezave:

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl