RETRO PERMAKULTURA ZA MANJ DEMENCE

logo-cpu logo-laslogo-prog-pod  logo-kmetijski-sklad logo-pegazovdom

 

NAZIV OPERACIJE

 

RETRO PERMAKULTURA ZA MANJ DEMENCE

AKRONIM OPERACIJE (naj ne bo daljši od 5 besed)

»MOBILNI VRT«

NAZIV PRIJAVITELJA

 

CPU d.o.o., SO.P.

PE CPU ROGAŠKA SLATINA

3250 ROGAŠKA SLATINA

NAZIV PARTNERJEV

 

PARTNER 1: Comett domovi d.o.o.

Celjska cesta 11,

3250 Rogaška Slatina

https://www.pegazov-dom.si/


PARTNER 2: Spomničica Rogaška Slatina

Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina

3250 Rogaška Slatina

CELOTNA VREDNOST OPERACIJE (z DDV)

19.901,30

VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV (brez DDV)

19.725,30

VIŠINA ZAPROŠENIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

16.766,51

VIŠINA LASTNIH SREDSTEV PRIJAVITELJA IN PARTERJEV ZA SOFINANCIRANJE

3.134,80

TEMATSKO PODROČJE:

 

UKREP:

 

CILJ:

 

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

Ukrep 4.1 Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega življenjskega sloga

C 4.1.2: Vzpostavitev pogojev
za aktiven življenjski slog

 

TRAJANJE OPERACIJE (predviden začetek in zaključek operacije)

1.3. 2018- 10.11. 2018

KRATEK POVZETEK OPERACIJE

Retro04Operacija Retro permakultura za manj demence bo pomembno prispevala k večji vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. V celoti zasleduje cilj 4.1.2 "Vzpostavitev pogojev za aktivnen življenjski slog", saj bo omogočala večjo kakovost življenja in zdrav življenjski stil ciljnim skupinam, kot so starejši in osebam z demenco. Zaradi aktivnega vključevanja ranljivih skupin, ki jih bomo spodbujali k podjetniškem razmišljanju, bomo izboljšali njihove pogoje za večjo vključenost.

Z operacijo bomo na inovativni način omogočili izboljšanje kakovosti življenja starejšim osebam z demenco zaradi uporabe retro permakulture - mobilnega vrta. S ponovno uporabo in zmanjšanjem odpadkov prispevamo k družbeni in trajnostni odgovornosti. Z vključitvijo ranljiivh skupin bomo razvili nove alternativne reštive pri obvladovanju starajoče družbe. Naša inovativnost je v vzpostavitvi zelenih delovnih mest zaradi izzivov (problemov) prihodnosti, ki jih prinaša starajoča družba in naraščanje odpadkov. Inovativnost se tako izraža v hkratnem zmanjševanju odpadkov in podnebnih sprememb, saj za izdelavo ne potrebujemo novih virov, z izdelavo retro izdelkov pa zmanjšujemo brezposlenost in izboljšujemo kakovost življenja osebam z demenco ter posredno ranljivim skupinam, saj jim omogočamo socialno aktivacijo. Z vzpostavitvijo neformalne partnerske mreže bo omogočena dolgoročna socialna aktivacija ranljivim skupinam. Operacija je namenjena ranljivi ciljni skupini – starejšim, osebam z demenco in mladim, brezposelnim in ženskam. Operacija omogoča razvoj novih izdelkov za potrebe prihodnosti, ki se kažejo v starajoči družbi, 40% naraščanju demence in nepripravljenosti Slovenije (in območja LAS) za obvladovanje posledic starajoče družbe. Domovi za starejše so že sedaj prepolni in če ne nejdamo alternative, bodo nastopile resne težave v obvladovanju posledic, ki jih svojci oseb z demenco ne obvladujujejo zaradi stigmatizacije demence v družbi. Še vedno je namreč osnovno poznavanje obvladovanja te bolezni premalo poznano.
Zato operacija omogoča aktivno vključitev in socialno aktivacijo zlasti ranljivim skupinam, kot so ženske, mladi in brezposelni, saj se lahko skozi probleme in trenede prihodnosti na področju obvladovanj demence Retro02vzpostavijo nova delovna mesta. Znanstveno je prepoznan pozitvni vpliv retro izdelkov na osebe z demenco z izvedbo operacije bo zato omogočil ranljiivm skupinam, da sodelujejo v podjetniški aktivnosti razvoja in izdelave retro permakulturnih izdelkov ter se naučijo socialno-podjetniškega razmišljanja.

Aktivnosti v operaciji so zasnovane tako, da bodo omogočile aktivno vključitev in sodelovanje ter usposabljajnje ranljivih skupin. Le-te se bodo usposobile za nove podjetniške priložnosti, ki jih prinaša prihodnost in zaveza h krožnemu gospodarstvu, ki se bo uresničevalo s konceptom ponovne uporabe.
Retro03Neposredni učinek operacije je namenjen osebam z demenco, ki bodo z uporabo »mobilnega vrta« izboljšali splošno počutje in bodo zato živeli bolj kakovostno, tudi njihovi svojci. Bolj kakovostno pa bo življenej ranljive skupine, saj bo vključena v socialno aktivacijo in bo tako pridobila možnosti za prepoznavanje priložnosti in odmik od obsoječega stanja, ki jim slabi kakovost življenja (brezposlenost, slab ekonomski položaj, neizobraženost, pomanjkanje delovnih izkušenj, starost...)
Retro05Operacija Retro permakultura za manj demence podpira cilje in kazalnike drugih področij SLR. Zato ima prepoznan pozitiven vpliv tudi na "ustvarjanje delovnih mest", na cilj 1.1.1.: Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje, saj je razvoj novih storitev in izdelkov ključnega pomena v podjetništvu, kjer se odpirajo nove tržne priložnosti zelenih delovnih mest. Vsled statistike, ki kaže kar 40% porast števila oseb z demenco, je tukaj velik podjetniški potencial v prihodnosti. Z zaposlitvijo nove osebe bomo tudi ta vpliv potrditli.
Retro06Operacija podpira cilj 3.1.1. Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja, saj bodo s konceptom zaprte zanke izpolnjeni pogoji za krožno gospodarstvo in varovanje okolja, virov ter kreairanja zelenih delovnih mest.

Operacija podpira tudi cilj 4.1.1.: Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje, saj bomo aktivnostmi krepitve novih znanj in inovativnosti, spodbujanja zavedanja o aktivnem življenjskem slogu ter učnimi delavnicami retro permakulture in vzpostavitvijo pogojev za aktiven življenjski slog pripomogli k medgeneracijskemu druženju

Rezultati operacije

  • vzpostavljeno 1 novo delovno mesto (trajna zaposlitev, najmanj 5 let po zaključku operacije)
  • izvedenih 8 učnih delavnic za brezposelne mlade (v trajanju 8 mesecev v času operacije)
  • izvedenih 5 demonstracijskih delavnic na območju LAS Kozjansko, 1/območje (v 8 mesecih)
  • razviti in izdelani različni kompleti (20 kom) za retro permakulturo (predani v uporabo partnerju 1, uporabni vsaj 7 let po zaključku operacije )
  • izvedenih 6 delavnic »Možnosti aktivnega življenjskega sloga za manj demence«, vsaj 60 udeležencev, v obdobju 5 mesecev v času trajanja operacije
  • izvedba 4 izobraževalnih delavnic »Razvoj podjetniških dejavnosti glede na potrebe prihodnosti«, po 2 uri, v obdobju 4 mesecev v času trajanja operacije
  • vzpostavljena 1 neformalna mreža za socialno aktivacijo in varovanje okolja (delovala bo vsaj 5 let po zaključku operacije)

Retro07Z operacijo bomo razvili nove produkte, ki se sedaj še ne uporabljajo. Retro peramkultura (mobilni vrt) je namreč nov proizvod, ki bo omogočil izboljšano kakovost življenja osebam z demenco. V času operacije bo ob socialni aktivaciji ranljivih skupin izdelanih 20 kom izdelkov, ki jih bomo namestili k partnerju 1, ki jih bo uporabljal za ciljno skupino. Tako bo operacija prispevala k realizaciji koncepta kroženja virov (zaprte zanke) in z razvojem novih izdelkov k obvladovanju problemov naraščajoče demence.

 

Retro08

Povezave:

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl